SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Trong ngành dược phẩm, những chiếc bánh in silicone có chức năng hỗ trợ in trên các viên thuốc con nhộng. 

 Bánh in silicone | Silicone applicator rollers  Bánh in silicone thực phẩm | Food grade silicone printing rollers
Bánh in silicone |
Silicone applicator rollers 
nh in silicone thực phẩm |
Food grade silicone printing rollers

cao su viet | pthtShare |  PU screen printing squeegee  (21/04/2018)
  High heat silicone rubber  (18/04/2018)
  Rubber cushion  (14/04/2018)
  Rubber joint retailer  (14/04/2018)