SẢN PHẨM CAO SU & POLYURETHANE


Các sản phẩm cao su phụ tùng phù hợp khi tiếp xúc với thực phẩm.

 Cao su phù hợp thực phẩm Ảnh sản phẩm cao su phụ tùng
 Cao su phù hợp thực phẩm  Ảnh sản phẩm cao su phụ tùng

cao su viet | ptht
Share |  Food grade silicone sheet  (23/03/2018)
  Coupling rubber  (21/03/2018)
  NBR rubber gasket  (14/03/2018)
  Butterfly valve rubber seal  (13/03/2018)